ดร. ภูริเดช อาภาสัตย์

พู.

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสยาม
จบปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2021)

เริ่มงานตั้งแต่


2017.

อาจารย์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์งานอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดร. ภูริเดช อาภาสัตย์ ได้รับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (2021) ได้รับปริญญาโทจากบัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (2016) และได้รับปริญญาตรีจาก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี (2014) งานวิจัยในตอนนี้มุ่งในด้านต่าง ๆ สายงานเทคโนโลยีดังนี้

เหมืองกระบวนการ0
วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล0
ตรรกะการคิดเชิงเขียนโปรแกรม / พัฒนาซอร์ฟแวร์0
การนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization)0
วิเคราะห์และออกแบบระบบ0
ออกแบบฐานข้อมูล0
การเปลี่ยนองค์กรผ่านสู่ยุคดิจิทัล0
กราฟิก & เว็บดีไซต์0
ถ่ายภาพ & วาดรูป 0

สกอปัส.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ตีพิมพ์บนฐานข้อมูลสกอปัส เช่น การประยุกต์เหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์, วารสาร International Journal of Information and Education Technologythis link is disabled, ปี 2021, ฉบับที่ 11(10), หน้า 436–443, และอีกกว่า 12 ฉบับ

ดูเพิ่มเติม

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ดาวโหลดประวัติ
Behance
2021
ปริญญาเอก ไอที

ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2021) มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพ ประเทศไทย

Envato
2016
ปริญญาโท ไอที

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2016) มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพ ประเทศไทย

Envato
2014
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2014) มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ ประเทศไทย

Envato
2020 - Present
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพ ประเทศไทย

Envato
2019 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ ประเทศไทย

Twitter
2017 - 2018
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์ศรีวัฒนา กรุงเทพ ประเทศไทย

ก้าวต่อไปในวันนี้ เพื่อให้อนาคตขอบคุณสิ่งที่คุณทำ

ดร. ภูริเดช อาภาสัตย์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสยาม

Blog

ติดต่อ

38 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม

+662 457 0068 ต่อ. 5337